BEC

အွန်လိုင်းသင်တန်းများ

စာနားလည်မှု နှင့် JLPT, NAT Test စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန် အာမခံချက်ရှိသည်။

Basic

Basic

JLPT N5

JLPT N5

JLPT N4

JLPT N4

N5 Kanji

N5 Kanji

ပိုမိုကြည့်ရန်

လေ့ကျင့်ခန်းများ

Minna ဖတ်စာအုပ်တွင်ပါဝင်သော လေ့ကျင့်ခန်းများ

Basic
N5
N4

Practices

သင်ခန်းစာများကို ပိုမိုနားလည်းစေရန် Practice ပြုလုပ်နိုင်သည်။

Basic
N5
N4

Practice For JLPT, NAT Test

JLPT, NAT Test စာမေးပွဲများအတွက် လေ့ကျင့်နိုင်သည်။

Grammar Quiz

Kanji Quiz

Listening Quiz

Reading Quiz

Vocabulary Quiz